Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonym nařízení

nařízení - synonyma skupina 1: Nezařazeno

směrnice, příkaz, rozhodnutí, rozkaz, výnos, předpis,

synonymum kategorie: -

Definice slov / frází nařízení:

Nařízení ve užším smyslu státněprávní terminologie je druhem podzákonného právního předpisu, který může vydávat vláda, ministerstvo nebo jiný správní úřad, obce a kraje k provedení zákona.

V obecném významu slova je nařízení jakýkoliv pokyn, jímž někdo z pozice moci jinému ukládá něco učinit. Takové nařízení může být v rámci soukromoprávního nebo pracovněprávního vztahu závazné. Státní právo neomezuje užívání slova „nařízení“ v obecném významu. Další text článku se zabývá pouze prvním významem slova.

Nařízení je podzákonným, prováděcím předpisem, tzn. je omezeno tím, co stanovuje jím prováděný zákon (nařízení musí normovat secundum et intra legem, tzn. podle zákona a v souladu s ním). Nařízení musí být abstraktní tj. nevztahuje se ke konkrétní osobě nebo věci. Dále musí být obecně závazné tj. závazné pro neurčitý počet osob (na rozdíl např. od vnitřních předpisů). V neposlední řadě musí být jednostranně vynutitelné.

Podle některých výkladů jsou právní normy obsažené v prováděcích předpisech v rozporu s článkem 2 Ústavy ČR i s článkem 2 Listiny základních práv a svobod, podle nichž jsou závazné pouze povinnosti a omezení uložené přímo zákonem. Prováděcí předpis podle tohoto výkladu může pouze upřesňovat obsah právních norem obsažených v zákoně, nikoliv přidávat byť sebemenší samostatné právní normy. Vládní nařízení například vymezuje, které látky se považují za návykové, ale nestanoví žádné právní důsledky takového zařazení.

Nařízení mají několik forem:

  • nařízení vlády: Vláda je zmocněna na základě čl. 78 Ústavy ČR k vydávání nařízení k provedení zákona a v mezích zákona. Vláda tedy může, na rozdíl od vyhlášek ministerstev a jiných správních úřadů, vydávat nařízení k provedení konkrétního zákona, pokud to uzná za vhodné a bez zákonného zmocnění. V praxi však běžně zákon zákonné zmocnění obsahuje. Nařízení nesmí překračovat meze zákona, pokud to zákon výslovně neumožní.

Přímé výsledky hledání slova : nařízení:

Etikety spojené s :nařízení

Synonymum slovník nařízení :: Lexikon nařízení :: Synonymní slova (fráze, definice, slova) nařízení :: nařízení definice::

Populární synonyma v jiných jazycích

unsubtle :: téipeálfaimid :: noticeable ::