Český lexikon

synonyma.postis.org
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

synonyma: u

a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |

:: u ::

u | uąetřit | uąít | úąklebek | uąkrtit | uąkubnout | uąlapat | uąlechtilost | uąlechtilý | uąpiněný | uąpinit | uąpinit se | uątěpačný | ubalit | uběhnout | ubezpečit | ubíhat | ublíľení | ublíľit | ubliľování | úbočí | ubohost | ubohý | uboľák | úbor | ubrat | ubrečený | úbytek | ubytovat se | ubytovna | ubývat | účast | účastnící se | účastník | účastnit se | učební plán | učebnicový | učedník | účel | účelný | učenec | učení | učenost | učený | účet | uchazeč | ucházející | ucházet | uchopení | uchopit | uchopovat | uchvacující | uchvátit | uchvatitel | úchvatný | úchylka | úchylnost | účinek | učinit | učinit dojem | účinkovat | účinnost | účinný | učit | učitel | ucítit | ucpat | ucpávka | úcta | účtárna | účtenka | uctívat | uctivý | účtovat | úctyhodný | úd | údaj | údajný | událost | udat | udát se | udatnost | udatný | udavač | udávat | udělat | udělat kopii | udělat radost | udělat si hnízdo | udělení | udělení akademické hodnosti | udělit | udělit důtku | úder | udeřit | udeřit se | úděs | udit | údiv | udivit | údobí | údolí | udrľovat | udrľovat se | udupat | udusit | udusit se | ufňukaný | uhánět | uhasit | uhelný důl | uhladit | uhlazenost | uhlazený | úhledný | úhlopříčný | uhnout | uhodit | uhodit se | uhodnout | úhor | úhrada | uhradit | uhranout | úhrn | uhýbat | ujařmit | ujasnit | ujednání | ujednat | ujiątění | ujistit | ujít | újma | ujmout se | ukamenovat | úkaz | ukázat | ukázat se | ukazatel | ukázka | ukázněný | ukazovat | ukecaný | ukladatel | úkladný | uklidit | uklidnění | uklidnit | uklidnit se | uklidňovat | uklidňující | uklidňující prostředek | uklizený | uklonit se | uklouznout | ukňouraný | ukojit | ukojitelný | úkol | úkon | ukončení | ukončit | ukonejąit | ukořistit | úkos | ukrást | ukřivděný | ukřivdit | ukrojit | ukrutnost | ukrutný | úkryt | ukrýt se | ukvapeně | ukvapenost | ukvapený | | úľas | uľaslý | úľasně | úľasný | úľeh | ulehčit | ulejvák | ulejvání | úlek | uletět | úleva | ulevit | ulička | uličnice | uličnický | uličník | úľina | uľírat se | úlisný | ulít | úľit se | ulita | uľitečnost | uľitečný | uľitek | uľití | uľívání | ulízaný | úľlabina | uloľit | úlomek | ulomit | úlomkovitý | úlovek | ulpívat | uľvaněný | um | umazaný | umazat | umdlévat | umělé hnojivo | umělec | umělecká řemesla | umělost | umělý | umělý chrup | umění | úměrný | umět | umíněnost | umíněný | umírněnost | umírněný | umístění | umístěný | umístit | úmluva | umný | úmorný | umouněný | umřít | úmrtí | umrtvit | úmysl | úmyslně | úmyslný | umýt | unáhleně | unáhlenost | unáhlený | únava | unavit | unavit se | únavný | unést | unie | únik | unikání | unikat | uniknout | univerzální | univerzální lék | univerzitní | upadat | úpadek | úpadkový | upadnout | upadnutí | úpal | upálit | upalovat | úpatí | upatlat | upejpavý | úpěnlivě prosit | úpět | upevnění | upevnit | upevnit se | upjatý | uplakaný | uplatit | úplatkářství | uplatnění | uplatnit | úplatnost | úplatný | uplavat | úplně | úplně zničit | úplný | uplynout | uplynulý | upnout | upnout se | upocený | upokojit | upokojit se | upomínka | úpornost | úporný | uposlechnout | upotřebit | upotřebitelný | upoutat | upovídaný | upozornění | upozornit | úprava | upravený | upravit | upravit se | úpravný | uprchlík | uprchnout | upřený | upřesnění | upřesnit | upřímně | upřímnost | upřímný | upřít | úprk | upustit | úřad ąerifa | úřadovna | uragán | uraľenost | uraľený | uráľka | uráľlivý | úraz | urazit | urazit city | určený | určit | určitě | určitý | úřední | úřední ąiml | uřezat | uříznout | uřknout | úroda | úrodnost | úrodný | úroveň | urovnat | urovnat se | urozenost | urputnost | urputný | urvat | urychlit | urychlit se | úryvek | usadit | usadit se | usazenina | usazovat se | uschnout | uschovat | úschovna | úsečně | úsečnost | usedlost | usednout | úsek | useknout | úsilí | usilovat | usilovně | usilovně pracovat | usínat | úskalí | úskok | uskupení | uskutečnění | uskutečnit | uskutečnitelný | úsloví | úsluľný | uslzený | usmát se | úsměąek | usměrňovat | usmíření | usmířit | usmiřitelný | usmiřovatel | usmívat se | usnadnit | usnesení | usoudit | usouľený | uspat | úspěąný | úspěch | uspěchaný | uspět | uspíąit | uspokojení | uspokojit | uspokojivý | úspora | uspořádání | uspořádaný | uspořádat | uspořádat se | uspořit | úsporný | usrkávat | ustálení | ustálený | ustálit | ustálit se | ustanovit | ustaraný | ustat | ústav | ustavení | ustavičný | ustavit | ústní | ustoupit | ustraąený | ústraní | ústředí | ústředna | ústřední | ústřel | ústřiľek | ustrnout | ustrnout se | ustrnutí | ústroj | ústupný | ustupovat | usuąit | úsudek | usuzovat | usvědčení | úsvit | utahat | utahat se | utáhnout | utajit | utajování | utajovaný | utečenec | útěcha | utéci | útěk | utěrka | útes | utěsnit | utiąení | utiąit | utiąit se | utíkat | útisk | utiskovat | utkat | utkat se | utlačovat | útlak | útlocit | utlumit | útlý | utnout | útočiątě | útočník | útočnost | útočný | útok | utonout | utopit se | utrápený | útrata | utratit | utrhačný | utrhnout | utřídit | utřít | utřít prach | útrľek | útroby | utrpení | útulek | utuľit | útulný | ututlat | útvar | utváření | utvořit | utvořit se | utvořit smyčku | uvadat | uvádět | úvaha | uváľení | uvalit | uváľlivý | uvaľování | uvaľovat | uvázat | uváznout | uvedení | uvědomit si | uvelebit se | úvěr | uveřejnění | uveřejnit | uvést | uvést do rovnováhy | uvést v omyl | uvěznit | uvidět | uvítání | uvítat | uvnitř | úvod | úvodní | úvodní část | úvodník | uvolnit | uvolnit se | uvolňovat | uvrhnout | uvyknout | uvyknout si | uzákonit | uzamknout | uzávěr | uzavření | uzavřený | uzavřít | úzce | uzdravení | uzel | území | územní zisk | uzená ryba | uzený sleď | úzkoprsost | úzkoprsý | úzkost | úzkostlivost | úzkostlivý | úzký | uznání | uznání vinným | uznat | uznávat | uzpůsobit | uzrát | uzurpátor |
a | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | z |